Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów         

pierwsze polskie czasopismo ekologiczne

 
 
   


O nas
Redakcja
Rada programowa
Co w aktualnym numerze
Archiwum
Informacje dla autorów
Prenumerata
 


Napisz do nas

 

W aktualnym numerze

TREŚĆ

 

Aleksander Szkarowski
– Ochrona atmosfery i efekt cieplarniany: czy grozi ludzkości globalne ocieplenie?
– Protection of the atmosphere and the greenhouse effect: does the global warming pose threat to themankind?

Andrzej Kulig, Krystyna Lelicińska-Serafin
– Oddziaływanie zapachowe składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Polsce – badania inwentaryzacyjne
– Odour impact of the municipal solid waste landfills in Poland – inventory studies

Dariusz Cichoń, Stanisław Hławiczka
– Epizody wysokich stężeń dwutlenku siarki, pyłu i tlenku węgla w powietrzu Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w latach 1994-2007
- High concentration episodes of sulfur dioxide, particulate matter and carbon monoxide in the Upper Silesia Industrial Region in yers 1994-2007

Monika Wierzbińska
– Zastosowanie metody biofiltracji do dezodoryzacji gazów odlotowych przy wykorzystaniu złóż włóknistych (cz. 4) Analiza sprawności biofiltrów w zależnooeci od zastosowanego złoża włóknistego oraz badania materiału filtracyjnygo po eksploatacji
– Application of fibrous beds in biofiltration methods used for flue gases (part 4). Analysis of the biofiltres performance depending on the applied fibre bed and filter material tests after exploitation
 
VII Konferencja naukowa – Ochrona powietrza w teorii i praktyce – Zakopane 14-15.10.2010 r

Sprostowanie