Ochrona Powietrza i problemy odpadów

pierwsze polskie czasopismo ekologiczne

 

 
 
  


O nas
Redakcja
Rada programowa
Co w aktualnym numerze
Archiwum
Informacje dla autorów
 


Napisz do nas

 

Kwartalnik Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów - najstarsze czasopismo ekologiczne o zasięgu ogólnopolskim - stanowi źródło informacji naukowo-technicznych o metodach i urządzeniach do redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza, i odpadów wprowadzanych do środowiska. Skupia się również na informacjach o właściwościach i przemianach tych zanieczyszczeń w środowisku, o aspektach prawnych i ekonomicznych wynikających  z zasady zrównoważonego rozwoju.

Na łamach czasopisma ukazują się prace najwybitniejszych polskich specjalistów, zarówno teoretyków jak i praktyków. Szeroko prezentowana jest również problematyka charakteryzująca problemy ochrony środowiska różnych regionów Polski, w których skupiają się charakterystyczne dla danego procesu rodzaje uciążliwości odnoszące się do jakości powietrza oraz gospodarki odpadami.

Artykuły są recenzowane • Streszczenia artykułów są cytowane w Chemical Abstracts

Kwartalnik naukowo-techniczny poświęcony jest zagadnieniom ochrony środowiska naturalnego przed zanieczyszczeniem, wydawany przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego pod patronatem Wydziału Inżynierii Środowiska  i Energetyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach, wspomagany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach