Wybrane wydarzenia z Kół SITPH w roku 2021

Cykl szkoleń w ZM Ropczyce S.A. 

10 styczeń 2021

SITPH Koło przy ZM Ropczyce S.A. w roku 2021 zorganizowano cykl  szkoleń dla kadry inżynieryjno-technicznej. Tematyka szkoleń:

 1. Rozkłady temperatury w ciałach stałych, 11.01.2021, 25.01.2021;
 2. Wkład wybitnych polskich ceramików w rozwój nauki, technologii i gospodarki, 04.03.2021;
 3. Zastosowanie metod instrumentalnych w produkcji materiałów ogniotrwałych i badaniach postortem, 04.03.2021;
 4. Jak analizować wyniki pomiarów, czyli statystyka dla nie statystyków, 16.04.2021, 07.05.2021;
 5. Podejście projektowe w zarządzaniu jakością procesów produkcyjnych, 07.2021;
 6. Praktyczne wykorzystanie metodyki DoE (Designing of Experiments), 10.2021;
 7. Praktyczne zastosowanie algorytmów nienadzorowanego uczenia maszynowego oraz wybranych metod klasyfikacyjnych w analizie danych, 17.12.2021;

Dzień Hutnika 2021 w Ostrowcu Świętokrzyskim
21 września 2021

W dniu 27.08.2021 w Ostrowcu Świętokrzyskim Koło SITPH przy Hucie Ostrowiec zorganizowało seminarium naukowo-techniczne z okazji Dnia Hutnika 2021.

Podczas seminarium, prezesi Koła SITPH przy Hucie Ostrowiec (Andrzej Sidowski, Marta Jałocha) przedstawili 100-letnią historię działalności stowarzyszeniowej w branży hutniczej w Ostrowcu Świętokrzyskim (od 1921 roku). W roku 1921 Zakłady Ostrowieckie otrzymały kontrakt z Ministerstwa Kolei Żelaznych w zakresie produkcji wagonów, dla potrzeb realizacji, której niezbędne było istotne uzupełnienie kadry inżynieryjno – technicznej. W lutym 1921 roku inżynierowie i technicy 1921 z Zakładów Ostrowieckich postanowili założyć stowarzyszenie techniczne. Ruch stowarzyszeniowy w zakresie branży hutniczej jest w roku 2021 kontynuowany przez Koła SITPH przy Hucie Ostrowiec, będącej nowoczesnym kombinatem metalurgicznym zlokalizowanym w Ostrowcu Świętokrzyskim. Właścicielem Huty Ostrowiec (CELSA Huta Ostrowiec) jest hiszpańska grupa CELSA.

Następnie Pan Tomasz Dunal (kierownik Walcowni Drobnej w CELSA Huta Ostrowiec) przedstawił 40-letnią historię Walcowni Drobnej (od 1981 roku) wskazując na udział kadry inżynieryjno – technicznej w ewolucji stosowanych technologii, linii produkcyjnych, implementacji cyfryzacji w procesach decyzyjnych i miar oceny efektywności oceny wyników produkcyjnych.

Referat na temat sytuacji hutnictwa po pandemii COVID-19, szanse i perspektywy, przedstawił prezes Hutniczej Izby Przemysłowej, Pan Stefan Dzienniak.

Prezes SITPH, prof. dr hab. inż. Janusz Szpytko, w swoim adresie do uczestników zauważył między innymi: „…Można stwierdzić, że reprezentujemy nowoczesny przemysł, który również w trudnych okresach dla stabilności rynku radzi sobie zupełnie dobrze. …. Aby cele produkcyjne w praktyce mogły zostać zrealizowane niezbędny jest potencjał ludzki złożony z fachowców, praktyków i twórców dobrze znających i rozumiejących branżę hutniczą. …. Ta sztafeta pokoleniowa jest w szczególności dobrze widoczna tutaj w Ostrowcu Świętokrzyskim, gdzie wspólna praca połączona z wiedzą i praktyką stanowi o sile środowiska polskich inżynierów i techników, w szczególności branży hutniczej.”

Następnie prezes SITPH wręczył okolicznościowe dyplomy przyznane decyzją Zarządu Głównego SITPH dla:
1. Koła SITPH przy Hucie Ostrowiec, z gratulacjami jubileuszu 100 – lecia działalności stowarzyszeniowej na rzecz branży hutniczej w Ostrowcu Świętokrzyskim;
2. Walcowni Drobnej w Hucie Ostrowiec w Ostrowcu Świętokrzyskim, z gratulacjami jubileuszu 40 – lecia działalności;
3. Hutniczej Izby Przemysłowo – Handlowej w Katowicach, z gratulacjami jubileuszu 30 – lecia działalności.

Okolicznościowy adres na ręce prezeski Koła SITPH przy Hucie Ostrowiec, pani Marty Jałochy, wręczyła pani Ewa Mańkiewicz-Cudny, prezes FSNT-NOT (Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej).

Okolicznościowe adresy dla 100-letniego Jubilata skierowali następnie biorący udział w uroczystości Goście, reprezentujący między innymi władze lokalne i samorządowe, środowiska akademickie, przemysł i inne.

Zasłużeni dla społecznej działalności stowarzyszeniowej na rzecz branży hutniczej w Ostrowcu Świętokrzyskim otrzymali medale okolicznościowe, a następnie odbyła się uroczystość ślubowania młodych hutników oraz tradycyjne spotkanie pod Kadzią.


Seminarium SITPH 
20 październik 2021

SITPH Koło przy Koksowni w Zdzieszowicach zorganizowało w dniach 22-24.10.2021 roku w Karpaczu seminarium na temat: Problemy eksploatacyjne urządzeń i instalacji energetycznych w aspekcie zmian przepisów prawnych z dnia 28.08.2019 (Rozporządzenie Ministra Energii w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy  urządzeniach energetycznych) i z dnia 20.05.2021 o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw. Tematyka seminarium obejmowała następujące zagadnienia:

 1. Poprawa efektywności energetycznej urządzeń i instalacji poprzez zastosowanie energooszczędnych rozwiązań technicznych modernizowanych obiektów przemysłowych.
 2. Zmiany aktów prawnych: Prawo Energetyczne, Rozporządzenie ME w sprawie BHP przy urządzeniach energetycznych w aspekcie eksploatacji urządzeń energetycznych w zakładach przemysłowych.
 3. Ocena stopnia wdrożenia Standardu „Izolacja” FPS 001 pod katem wprowadzonych zmian w aktach normatywnych AMP.

Mistrz Techniki FSNT-NOT
23 listopad 2021

Zapraszamy do udziału w konkursie: Mistrz Techniki FSNT-NOT.

Konkurs jest dwuetapowy i obejmuje:

 • I etap – eliminacje przeprowadzają Zarządy Terenowych Jednostek Organizacyjnych NOT, termin zgłaszania kandydatów: 20.01.2022, na adres ŚR NOT FSNT Katowice, ul. Podgórna 4, 40-954 Katowice;
 • II etap – finał przeprowadza ZG FSNT-NOT; termin zgłaszania kandydatów: 28.02.2022;

W załączeniu:


Konferencja historyczna SITPH 
26 listopad 2021

SITPH Oddział w Dąbrowie Górniczej zorganizował dnia 26.11.2021 r. konferencję historyczną z okazji 45-lecia uruchomienia produkcji w Hucie Katowice. Uruchomienie i zadmuchanie Wielkiego Pieca nr 1 w Hucie Katowice miało miejsce dnia 2.12.1976 roku. Dnia 3.12.1976 roku o godz. 4.20 nastąpił pierwszy spust 30 ton surówki wielkopiecowej. Huta w Dąbrowie Górniczej nadal produkuje stal, a od roku 2004 roku wchodzi w skład międzynarodowego koncernu ArcelorMittal.


Seminarium SITPH 
3 grudzień 2021

SITPH Koło przy ZM Ropczyce S.A. W dniu 03.12.2021 odbyło się uroczyste seminarium Koła z udziałem Prezesa ZM Ropczyce SA i Prezesa ZG SITPH. Podczas seminarium miała miejsce uroczystość wręczenia wyróżnień FSNT NOT dla zasłużonych członków Koła.